Do sierpnia 1993 r. Rosjanie z Rembertowa przechwytywali łączność rządu RP

Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 10:37 Podsłuch ambasady RP w Moskwie

Jednostki sowieckiej łączności specjalnej rozlokowane zostały na terytorium dzisiejszej Polski równocześnie z ustanowieniem komunistycznej administracji PKWN. W ciągu kilkudziesięciu lat swej obecności zajmowały się m.in. podsłuchem władz Polski Ludowej. Komponenty służące do przechwytywania łączności rządowej Warszawy Moskwa usunęła z obrzeży naszej stolicy dopiero latem 1993 r. wycofując ostatnie jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Z dniem 22 lipca 1944 r. wraz z utworzeniem wasalnego wobec Sowietów rządu Polski Ludowej – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego odpowiedzialność za obsługę utajnionej łączności rządowej, tzw. sieci wysokiej częstotliwości (WCz), przejęły jednostki łączności rządowej  NKWD. Obsługiwały one także łączność WCz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, MSZ, Naczelnego Dowództwa WP (od 1947 r. MON) i KC PPR (od 1949 r. KC PZPR).  Stan taki utrzymał się do połowy lat 50., kiedy obsługę łączności WCz przejęły służby PRL. Pod specjalnym nadzorem sowieckim pozostała jednak łączność utajniona organów władzy PRL na linii Warszawa-Moskwa.

Dekada lat 50. to także epoka określenia funkcji, jakie w sowieckim systemie militarnym miała pełnić Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej (PGWAR). Jednym z jej głównych zadań było zapewnienie ciągłej utajnionej łączności na zachodnim kierunku strategicznym, który obejmował EuropęŚrodkową i Zachodnią. Wśród tych zadań było utrzymanie łączności rządowej wysokiej częstotliwości (WCz) pomiędzy Moskwą a Dowództwem Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech. Realizowały to zadanie specjalne jednostki łączności podlegające Ministerstwu Bezpieczeństwa Państwowego (Ministerstwo Gosudarstwiennoj Biezopasnosti – MGB), a następnie Komitetowi Bezpieczeństwa Państwowego (Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopastnosti – KGB). Początkowo funkcję tę pełniły 9 Samodzielna Brygada Łączności Rządowej NKWD i 11 Samodzielny „Częstochowski” Pułk Łączności Rządowej NKWD.

Jeszcze w 1960 r. na terenie Polski rozlokowane były cztery bataliony i jeden węzeł łączności WCz, które podporządkowane były VIII Zarządowi Głównemu (Łączności Rządowej) KGB. W późniejszym okresie zadania te realizowały 4 Samodzielna „Szczecińska” Brygada Łączności Rządowej KGB w Legnicy i 20 Brygada Łączności Rządowej KGB, stacjonująca w Rembertowie. Aż do 1972 r. pod kontrolą Armii Sowieckiej znajdowała się główna magistrala kablowej i napowietrznej łączności międzynarodowej, która łączyła Brześć nad Bugiem z Berlinem. Konserwowana była na bieżąco przez pododdziały łączności stacjonujące w blisko trzydziestu miejscowościach Polski, m.in. w: Białymstoku, Białej Podlaskiej. Mińsku Mazowieckim, Warszawie, Ożarowie, Kutnie, Koninie, Wrześni, Poznaniu, Skwierzynie i Słońsku.

Jednostką przeznaczoną do specjalnych celów był stacjonujący w  Białogardzie od połowy lat 60. do początku 1991 r. 308 Samodzielny Batalion Łączności Rządowej KGB, którego zadaniem było zabezpieczenie na wypadek konfliktu wojennego łączności szyfrowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Frontu Nadmorskiego (zwanego też Polskim), Marynarki Wojennej PRL i Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (WOPK). Ze składu tej jednostki m.in. miano przydzielać do polskich jednostek łączności stacje telefoniczne WCz (w składzie: aparatownia kierowania, aparatownia dyżurnego łączności, centrala zbiorcza, aparatownie urządzeń WCz, stacja telegraficzna – jawna i środków utajniających). Ponadto przy Centralnym Stanowisku Dowodzenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obrony Kraju (WOPL OK) w Pyrach od 1951 do końca 1956 r. funkcjonowała grupa łączności specjalnej zabezpieczająca komunikację ze stanowiskami dowodzenia Obrony Przeciwlotniczej Związku Sowieckiego. Co znamienne, w apogeum polskiego kryzysu w połowie 1981 r. w Centralnym Stanowisku Dowodzenia Obrony Powietrznej Kraju zainstalowała się grupa łączności specjalnej KGB, której zadaniem była kontrola kierunków łączności wychodzących na zewnątrz.

W 1980 r. na bazie dotychczasowego 37 Pułku Łączności Rządowej KGB powstała 20 Brygada Łączności Rządowej KGB, która stacjonowała w kompleksie koszarowym PGWAR Nr 827 o powierzchni 19 ha na terenie przedwojennej Wytwórni Amunicji "Pocisk" przy ul. Marsa w Warszawie-Rembertowie (od drugiej połowy września 1944 r. działał tam obóz specjalny NKWD nr 10, w którym Sowieci trzymali m.in. żołnierzy AK, BCh, NSZ i innych organizacji niepodległościowych. W nocy z 20 na 21 maja 1945 r. obóz został rozbity przez oddział Armii Krajowej, a więźniowie uwolnieni).

Do 1980 r. jednostka ta jeszcze jako pułk odpowiadała jedynie za zabezpieczenie łączności, w tym łączności troposferycznej (posterunki w Brześciu, Wólce Kałuskiej pod Siedlcami i Nowosolnej pod Łodzią), a także WCz na magistrali Brześć-Berlin, łączność polskiego MON ze Zjednoczonym Dowództwem Połączonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego w Moskwie (de facto ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego) i obsługę ambasady sowieckiej w Warszawie, w której znajdował się specjalny węzeł łączności. Dla lepszego zabezpieczenia tajności połączeń na początku 1983 r. położono niezależną podziemną linię abonencką łączącą jednostkę z budynkiem ambasady sowieckiej w Al. Ujazdowskich. Ponadto po rewolucji „Solidarności” zadania 20 Brygady Łączności Rządowej KGB zostały poszerzone o radiokontrwywiad (RKW). Jednostkę objęto szczególnym nadzorem, a obywatelom PRL wstęp na jej teren został wzbroniony.

Strona rosyjska w trakcie trudnych negocjacji dotyczących wycofania swych wojsk z terytorium Polski konsekwentnie upierała przy jak najpóźniejszym opuszczeniu przez dawną 20 Brygadę Łączności Rządowej KGB naszego kraju. Uzasadniano to koniecznością zabezpieczenia łączności z pozostającą jeszcze na terenie zjednoczonych Niemiec Grupą Wojsk Federacji Rosyjskiej.

Dr Paweł Piotrowski

Według raportu Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI) z marca 1992 r. pomiędzy 1980 a 1990 r. na terenie jednostki wybudowano 13 nowych „obiektów niewiadomego przeznaczenia”. Zadania radiokontrwywiadu realizowała grupa podlegająca XVI Zarządowi KGB (Radiokontrwywiadu). Zadaniem tej grupy była penetracja częstotliwości używanych przez placówki dyplomatyczne krajów zachodnich w Warszawie, jak również, a może przede wszystkim, instytucji państwowych PRL i łączności KC PZPR. Instalacje podsłuchowe zostały także zainstalowane w budynku ambasady sowieckiej, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby ministra obrony narodowej PRL przy ul. Klonowej w Warszawie. W promieniu 1 km od budynku ambasady znajdowały się ponadto takie instytucje jak Urząd Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Jeszcze w 1988 r. w związku z budową systemu łączności „Bars” rozpoczęto budowę wielkiego węzła łączności na terenie 20 Brygady Łączności Rządowej KGB. Po rozwiązaniu KGB w listopadzie 1991 r. brygada w Rembertowie formalnie znalazła się w składzie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, lecz operacyjnie podporządkowana została powstałej wówczas Federalnej Agencji Rządowej Łączności i Informacji (FAPSI). Służba ta przejęła z rozwiązanego KGB VIII Zarząd Główny (Łączności Rządowej) i XVI Zarząd (Radiokontrwywiadu).

Po rozpadzie Układu Warszawskiego Polska, która przyjęła kurs na zbliżenie z Zachodem, stała się głównym obszarem operacyjnym nowych służb wywiadu i radiokontrwywiadu Federacji Rosyjskiej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też zadania realizowane dotychczas przez 20 Brygadę Łączności Rządowej dawnego KGB uległy znacznej intensyfikacji. Strona rosyjska w trakcie trudnych negocjacji dotyczących wycofania swych wojsk z terytorium Polski konsekwentnie upierała przy jak najpóźniejszym opuszczeniu przez tę jednostkę naszego kraju. Uzasadniano to koniecznością zabezpieczenia łączności z pozostającą jeszcze na terenie zjednoczonych Niemiec Grupą Wojsk Federacji Rosyjskiej. Dlatego też ostatecznie teren jednostki został przekazany stronie polskiej dopiero 27 sierpnia 1993 r., a ostatnie jednostki Armii Rosyjskiej opuściły Polskę 17 września 1993 r.

Przez cały okres rządów komunistycznych w Polsce tajne służby sowieckie przywiązywały wielką wagę do kontroli miejscowych władz, ich służb specjalnych i sił zbrojnych. Jednym z elementów tej kontroli była działalność jednostek łączności rządowej podległych NKWD a następnie KGB. Po 1980 r., kiedy w Polsce w przekonaniu kierownictwa partyjnego na Kremlu doszło do próby kontrrewolucji, dla KGB nasz kraj stał się także obszarem działań operacyjnych na dużą skalę. W świetle tych okoliczności wydaje się oczywiste, że pomimo opuszczenia terytorium Polski przez jednostki wojskowe Federacji Rosyjskiej, działania służb rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT) i radiokontrwywiadu tego kraju nie ustały, a wręcz uległy intensyfikacji. Zadania te wykonują odpowiednie struktury działające pod przykryciem dyplomatycznym ambasady Rosji w Warszawie. Także nasza placówka w Moskwie jest obiektem stałego nasłuchu, którym od czasu likwidacji FAPSI 11 marca 2003 r. zajmuje się jednostka Spetssvyaz, działająca w strukturze Federalnej Służby Ochrony (FSO).

Dr Paweł Piotrowski, historyk, ekspert Cyberdefence24 w dziedzinie służb specjalnych i sił zbrojnych Układu Warszawskiego. Obronił na Uniwersytecie Wrocławskim dysertację pt. ”Wojsko Polskie w okresie zimnej wojny 1947 – 1956. Zagadnienia rozwoju organizacyjnego i planowania”, prowadząc wcześniej badania w archiwach rosyjskich.Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

85 komentarzy

wiercipięta Piątek, 26 Lutego 2016, 23:19
Dużo tu napisane - ale jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskałem ? Obiekcje nadal w moim sercu istnieje , jakby nie było po 1945r. Stalin zabrał nam Polakom ziemie na wschodzie a dał w zamian ziemie na północy i południu ? Z stąd moja troska czy ktoś nie będzie chciał odebrać tych ziem ? Oraz czy Ukraińcy przy swojej postawie w stosunku do Polaków ( słowa hymnu ) " aż po san " . Czy to aby poprawnie Polskie władze i niektórzy ludzie tolerując postawę Ukraińskich Banderowców przeciwko Polskim instytucji Polskich na wschodzie - Wandale wrzucili koktajl Mołotowa do wnętrza XV-wiecznego zamku w Żółkwi niedaleko Lwowa, gdzie mieściła się rezydencja polskich królów.Sprawcy zamalowali też tablicę Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej mającego siedzibę w zamku, a pod oknami napisali: "żydzi". Nie żebym się czepiał ale witać się publicznie potrafią tylko jakoś przeprosić nie potrafią ?
chorąży Środa, 24 Lutego 2016, 9:00
Szanowny "Portalu"
Dlaczego komentarze "pojawiają" się i "znikają " ?
Luke Środa, 24 Lutego 2016, 4:56
wszyscy nas podsuhuja
marcin Wtorek, 23 Lutego 2016, 18:17
żadna rewelacja. Sprawa przecież znana.
Piotr Wtorek, 23 Lutego 2016, 17:47
Rosja skończyła podsłuchiwać Polskę w 1993 roku?
A czy autor wie od kiedy USA zaczęło podsłuchiwanie polskiego rządu i kiedy skończą to robić
Bo skoro oficjalnie udowodniono podsłuchiwanie rządów Niemiec Francji i większości telefonów swoich sojuszników to zapewne Polaków też.
bender Środa, 24 Lutego 2016, 10:50
Echelon powstal w 1971. Od tego czasu wszyscy sa podsluchiwani. I nie ma w tym nic zlego
mc Wtorek, 23 Lutego 2016, 22:45
Nas nie warto podsłuchiwać, sami latamy do nich z informacjami...
Olo1 Wtorek, 23 Lutego 2016, 16:34
Jestem zaskoczony ilością rusycyzmów w wypowiedziach na Defence24. Czy nie macie admina, który wyrzuciłby te śmieci?
to były czasy Środa, 24 Lutego 2016, 14:34
Komuna z cenzurą się marzy, jak za PRL-u?
AS Wtorek, 23 Lutego 2016, 16:34
I co z tego że do 1993 przechwytywali jak jeszcze w Afganistanie zdaje się korzystaliśmy z ich satelitów
Robert Wtorek, 23 Lutego 2016, 15:10
Później mieli już tylko łatwiej: obsługę IT łączności internetowej z ambasadami RP obsługiwała spółka z udziałem kapitału rosyjskiego...
KUKUŁKA Wtorek, 23 Lutego 2016, 14:10
indolencja służb uwikłanych w polityczne konotacje ..jakość naszej polityki wypełnionej ludźmi emocjonalnie i psychicznie zaburzonych ..granie stanowiskami gdzie z racji na ważny interes państwowy ważny jest spokój i profesjonalizm a obsadzane są ludźmi z przypadku i układu ,tworzenie własnych karteli do uprawiania mniemanologi stosowanej
straszenie ,nakazywanie ,likwidowanie ..ludzie sfrustrowani , ograbieni z czci ,honoru ,godności ..są zapleczem dla obcych służb dorzucając do tego tzw biały wywiad ,dorzucając tzw zaniedbania w "infrastrukturze krytycznej" dorzucając skorumpowany i niewydolny "system administracyjny prawny i wykonawczy" traktowanie ludzi jak w Orwellowskim "Folwarku zwierzęcym "......"gdzie wszyscy są równi a nie którzy równiejsi"...Istotą ułomności naszego kraju jest to że podmiotowość człowieka zamieniono przedmiotowością ... jest to bardzo dobra pożywka by obcy wywiad mógł nurzać się w " słabościach państwa Polskiego" bez szczególnego wysiłku wszak perfidia ma twarz aniołka i jak pisał Goya ...."kiedy umysł śpi budzą się demony"
Szwed Wtorek, 23 Lutego 2016, 17:40
Od razu widac ze komentarz pisala madra osoba.
Czytator Środa, 24 Lutego 2016, 7:25
wszyscy a przynajmniej większość o tym wie tylko nie wie jak napisać by było to jasne i dobitne.
tak tylko... Czwartek, 25 Lutego 2016, 9:12
Promowanie potencjalnego agresora - Rosji, to zdrada. Tolerancji dla zdrajców nie ma. Proste?
nikt2 Wtorek, 01 Marca 2016, 14:34
Słyszałeś o "groźbie karalnej'
Internet wcale nie jest anonimowy.
"granica" wcale nie chroni przed odpowiedzialnością
wiercipięta Wtorek, 23 Lutego 2016, 12:30
Widzę tu zażartą dyskusje tyczącą UKRAINY - jeśli można się dowiedzieć , czy to prawda co jeden forowicz napisał - Oświadczenie ONZ – państwa Ukraina nie ma i nigdy nie było . 7 kwietnia 2014 roku ósmy Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wygłosił oszałamiające oświadczenie, które zostało zakazane do dystrybucji w ukraińskich mediach i Internecie. Bo już zgłupiałem czy to prawda , jeśli tak dlaczego media o tym milczą .Czyżby wszystkie polskie media chcą być posłuszni zakazowi rozprzestrzeniania tej informacji w mediach i Internecie, wydanemu na Ukrainie? Czy mimo nieważności demarkacji Prezydent Putin nadal nie będzie chciał wykorzystać tej korzystnej okazji do wygrania kolejnej potyczki z Zachodem (po przyłączeniu Krymu)?
rogalla Czwartek, 25 Lutego 2016, 19:25
As reported by Mrs. Hyzhnyak, UN Secretary General Ban Ki-moon declared on the English Thames Television that the United Nations Security Council has reviewed “the Ukrainian question” again and “the experts have handed down the following opinion based on the international law in place: as it has turned out, Ukraine as a state has not carried out demarcation of its boundaries since the collapse of the USSR; nor has it registered demarcation of its boundaries with the United Nations. The boundaries therefore remain an administrative district of the USSR according to the ordinary treaty within CIS that is valid in the UN.

According to Mrs. Hyzhnyak, there are no grounds to talk about separatism in the Eastern Ukraine, as Ukraine has no actual state boundaries.

Mozesz sobie poczytac na temat tej prowokacji propagandowej, typowe ruskie nici do szycia spraw grubych:


First of all, no such statement was made by Ban Ki-moon. Thames Television is a production company that releases programmes and shows like The X Factor and Britain’s Got Talent. The company’s website has no reference to Ban Ki-moon or Ukraine’s boundaries whatsoever.
Geoffrey Czwartek, 25 Lutego 2016, 9:42
Wiercipięta: jeśli jakiś kraj przygotowuje się do zajęcia innego, to zaczyna od propagandowego przygotowania. Dobry sposób, to propaganda typu "ten kraj nie istnieje" - bo nie można przecież zniszczyć czegoś, co nie istnieje. Dokładnie tak postępowały hitlerowskie Niemcy i ZSRR, kiedy przygotowywały agresję na Polskę. Zaczęło się od propagandy, że Polska to "wersalski bękart", historyczne nieporozumienie, które trzeba jak najszybciej "naprawić". I Pana tekst wpisuje się właśnie w tę retorykę. A co do podważania członkostwa Ukrainy w ONZ, to bardzo kiepski pomysł, bo Ukraina jest jednym z.... członków założycieli tej organizacji. Tak się złożyło, że Stalin, chcąc mieć więcej głosów w Zgromadzeniu Ogólnym, przy utworzeniu ONZ zgłosił Ukrainę i Białoruś jako osobne podmioty. Sytuacja jest więc taka, że Ukraina jest niepodległa od 1991 roku, a członkiem ONZ jest od roku 1945.
bender Środa, 24 Lutego 2016, 10:43
Rece opadaja: czy naprawde tak trudno jest wejsc na strone ONZ i po prostu sprawdzic? Oto link: http://www.un.org/en/members/
Ludzie badzcie choc troche krytyczni!
chorąży Wtorek, 23 Lutego 2016, 13:31
Szanowny "wiercipięta"
Prawdopodobnie Ruscy z USA dogadają się i "podzielą" Ukrainę, a w zasadzie wpływy na niej. Wydaje się iż będzie to kolejne "wydarzenie" po zakończeniu wojny domowej w Syrii. Prędzej czy później "uporządkują podwórko", bo na dłuższą metę nie stać ich na tą rozgrywkę ( nie stać obu), poza tym wybory i ewentualna wygrana D. Trampa. . Europa zachodnia widząc problem, mija rurami gazowymi Ukrainę poprzez Bałtyk.
Ukraina to byłe województwo ZSRR z nieuporządkowanym przebiegiem granicy. Powstała w porządku "pojałtańskim". Pisał Szanowny o demarkacji. A jak prawnie to z Polską uregulowano ? Mi Lwów "sentymentalnie" jest obojętny, ale "masa" Polskiego majątku czy innych nieruchomości tam została. To jest bardzo trudny temat i to z tłem w postaci ponad 150 000 zamordowanych przez Ukraińców Polaków.
Jeżeli będą zwlekać z "rozliczeniem" się za to, to może dojść do sytuacji jaką obecnie z L.Wałęsą obserwujemy.
Jeżeli nadal państwowość budować będą na kulcie ludobójcy to rozpadną się (ale nikomu to nie jest na rękę). Jeżeli się "ucywilizują" to pewnie za 20 lat dołączą do UE (jeżeli jeszcze UE będzie istniała)
łobuziak Niedziela, 28 Lutego 2016, 20:28
Ile Rosja (a wcześniej ZSRR) zapłaciły za wywiezionych lub zabitych obywateli Polski?
Choćby i takich, których NKWD zabiło po wojnie...

Jeśli wspominasz o 150.000 Polaków zamordowanych przez Ukraińców... to może nie wiesz, ale nie byłoby tych mordów tyle gdyby Rosjanie wcześniej nie wywieźli miliona Polaków na Syberię i do Kazachstanu.
Geoffrey Czwartek, 25 Lutego 2016, 10:04
chorąży - oto elementy moskiewskiej propagandy, które zawarł Pan w swoim krótkim wpisie:
1. Sugestia, że Ukraina jest przedmiotem, a nie podmiotem prawa międzynarodowego, i można ją "podzielić" jak ciastko.
2. Sugestia, że USA zgodzą się na działanie tak nikczemne, jak Rosja, czyli na rozbiór niepodległego kraju.
3. Kłamliwa informacja, że Ukraina była "województwem" Związku Sowieckiego. Była republiką związkową.
4. Kłamliwa informacja, że Ukraina ma nieuporządkowany przebieg granicy.
5. Sugestia, jakoby Polska miała prawo, albo sobie takie prawo rościła do majątku na terytorium Ukrainy.
6. Kłamliwa informacja o liczbie Polaków na zamordowanych na Ukrainie w latach 1943-44. Tylko sowieci podają liczbę 150 tysięcy. W pracy państwa Siemaszko jest podana udokumentowana liczba 23 tysięcy ofiar, a szacunki mówią o liczbie od 30 do 60 tysięcy. Oraz o liczbie ok 20 tysięcy Ukraińców zamordowanych przez Polaków.
7. sugestia, że zbrodnie te są "nierozliczone". Od 20 lat każdy prezydent Ukrainy przyjeżdżający do Polski składa kwiaty, kondolencje, przeprosiny, deklaracje pojednania. Jeśli komuś to mało, to żadne inne "rozliczenia" go nie usatysfakcjonują. Wszyscy wiedzą kto mordował i w jakim celu, nie rozumiem, co jeszcze mogłoby "wypłynąć" w tym temacie. Chyba tylko to, że zbrodnie ukraińskie były inspirowane i częściowo wykonywane przez "partyzantów" z NKWD - takie dokumenty coraz częściej odnajdują się w sowieckich archiwach.
8. Kłamliwa informacja, że Ukraina buduje państwowość na "kulcie ludobójcy". Przypomnę, że partie nacjonalistyczne nie przekroczyły progu wyborczego w wyborach do parlamentu Ukrainy i nie są tam reprezentowane. W odróżnieniu od większości "demokratycznych" państw Europy.
Osiem moskiewskich kłamstw w tak krótkim tekście - gratulacje.
nikt3 Piątek, 26 Lutego 2016, 13:42
Niejaki Kerry ma plan "B" i dzieli Syrię :)
Niejakie NATO nikczemnie odebrało Kosowo od Serbii
Bo była województwem, obszarem wchodzącym w skład ZSRR
Ma nieuporządkowaną stąd próba delimitacji tej z Rosją, ale jednostronnie się nie da...
Polska może nie, ale Polacy tak, bo takie jest prawo ...
Nie tylko "sowieci" zapytaj Prezydenta Czech albo Ks. Isakowicza Zaleskiego, ewentualnie poczytaj literaturę ...
Może by tak Prezes Zwiazku Ukraińców w Polsce wyksztusił wreszcie to przyznanie się do winy ? bo to co napisałeś to kłamstwo ... Nigdy nikt nie przeprosił ..
Tak, buduje ...
zablokowany_nik-t Piątek, 26 Lutego 2016, 11:20
Cytuje Prezydenta Czech: "
Milos Zeman ostro skwitował ataki środowisk ukraińskich za jego krytykę pod adresem Stepana Bandery. „Zabij każdego Polaka…” – znacie te słowa Bandery, czy nie? Jeśli nie znacie, to żadni z was ukrainiści, a jeśli je znacie i się z nimi zgadzacie, to nasza dyskusja jest zakończona” – napisał czeski prezydent na Facebooku.

Zeman przypomniał, że Bandera w czasie II wojny planował stworzenie na Ukrainie nazistowskiego państwa pod kontrolą Niemiec przy poparciu czołowego hitlerowskiego nazisty Alfreda Rosenberga. Miał to poparcie, gdyż Hitler planował osiedlenie na Ukrainie niemieckich chłopów. Dopiero kiedy ten projekt został anulowany, Bandera trafił do obozu koncentracyjnego – podkreślił prezydent Czech.
Zeman zarzucił masowo atakującym go w ostatnich dniach ukrainistom, że kiedy obecnie bronią i gloryfikują Banderę, wykazują się nieznajomością własnej historii.

Przypomniał też, że były prezydent Wiktor Juszczenko zrobił z Bandery bohatera narodowego, a obecne ukraińskie władze rozważają uznanie za bohatera kolejnego dowódcę UPA Romana Szuchewycza, na rozkaz którego w samym tylko Lwowie rozstrzelano kilka tysięcy Żydów. Przypomnijmy, że Szuchewycz jest także odpowiedzialny za rozpętanie Rzezi Wołyńskiej, w której bestialsko wymordowano 120 tys. Polaków, głównie kobiet i dzieci.
„W żadnym razie nie mogę złożyć Ukrainie gratulacji, że ma takich bohaterów narodowych” – podkreślił Milos Zeman.

Wcześniej prezydent Czech wyraził zdumienie, że Unia Europejska milczy w sprawie agresywnego nacjonalistycznego pochodu, który miał miejsce 1 stycznia w Kijowie z okazji 106 rocznicy urodzin Bandery.

Czy Prezydent Czech kłamie ?
Podpułkownik Wareda Piątek, 26 Lutego 2016, 13:11
zablokowany_nik-t!

Fakty, które Pan przypomniał są bardzo wymowne. I należy je przypominać na różnych forach internetowych oraz przy różnych okazjach dot. wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich, bądź polsko-niemieckich. To nie ulega wątpliwości.
Tym bardziej, że - jak wiadomo - są one znane, w zasadzie jedynie osobom zainteresowanym powyższym tematem.
Niestety, wielu Polaków nie zna, bądź zna jedynie bardzo powierzchownie, historię własnego kraju oraz historię krajów ościennych i wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadami. Często słyszymy, że nie warto rozdrapywać ledwie zagojonych ran. Ran nie należy rozdrapywać, ale warto mieć - przynajmniej ogólną - wiedzę historyczną. Na pewno nie zaszkodzi.
Stąd mój apel, aby przypominać na portalu militarnym - fakty z historii, tej dawnej i najnowszej.
chorąży Piątek, 26 Lutego 2016, 14:21
Szanowny "Pułkowniku"
.. a czy aby na pewno te rany "się zagoiły" ?
Moja ś.p. Babcia leży w jednej ze zbiorowych mogił "gdzieś tam" za Bugiem. Leży w niepoświęconej ziemi.
nikt3 Piątek, 26 Lutego 2016, 14:17
Młodzieży polecam doskonały western pt "wilcze echa", bo "baza ludzi umarłych" lub "Ogniomistrz Kaleń" jest "dość ciężki do "przetrawienia ...
zablokowany_nik-t Piątek, 26 Lutego 2016, 14:13
Szanowny 'Pułkowniku"
Pisanie o tym powoduje doklejenie łatki "ruskiego trolla" albo "sługusa moskwy"
gosc Wtorek, 23 Lutego 2016, 11:40
Jeśli ktoś ma dobrą pamięć niech sobie przypomni polski film "Wiosna panie sierżancie" Film z 1972 roku i tam wystepuje patrol sowieckich żołnierzy, który kontroluje kolejową sieć telefoniczną i stacjonuje w nastawni kolejowej.
PiotrEl Wtorek, 23 Lutego 2016, 10:19
do 1993 ? A potem nie ? Widocznie nic ciekawego do słuchania nie było. Wystarczył biały wywiad - merdia wszystko podadzą.
Atlas Wtorek, 23 Lutego 2016, 9:46
Zabezpieczeniem łączności Ppółnocnej Grupy Wwojsk Rradzieckich zajmował się samodzielny oddz.GRU z Llegnicy.
Tolek Wtorek, 23 Lutego 2016, 13:39
Skąd ty piszesz Atlas? Brak ci polskiej czcionki , czy aby ty nie GRU.
Geoffrey Czwartek, 25 Lutego 2016, 10:06
Oni tak mówili: Liegnica, z akcentem na pierwszą sylabę :)
zLoad Wtorek, 23 Lutego 2016, 8:40
Prawda jest taka,.ze slabe kraje rosjanie po prostu zjadaja.To ze nawet nie probowali takich akcji jak na Ukrainie czy Gruzji mowi samo za siebie.
jelcyn Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 23:47
Widzę, że połowa formułowiczów to rasowi albo kupieni rosjanie. Uważajcie co piszecie....
zaniepokojony Środa, 24 Lutego 2016, 14:37
Białe myszki też widzisz?
dwa Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 23:22
Typowa polska dysputa, pożarli się w komentarzach, a gdyby mieli wódkę i szablę wzięli by się za łby.
Czy tylko ja mam pytania typu, a czemu to oni nas podsłuchują a nie my ich?
Z całego artykułu i dysputy poniżej wynika, że nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie kontrwywiadu na odpowiednim poziomie.

Śmiejemy się z ruskich, że co drugi miał karabin, a poszli technologicznie wieki świetlne przed nas. Takim jesteśmy wielkim narodem..
roberttoo Wtorek, 23 Lutego 2016, 12:35
jak sowieci atakowali Polske w 39r. to zolnierze byli zdziwieni ze u nas sa drogi z kamieni ( u ruskich z piasku ), ze cukier byl w sklepach itd, zobacz na ruskich w czasie wojny jak byli ubrani, cywili i wojsko jak Polskie wojsko i III rzesza, wracajac w 45 r do siebie, ruscy zabierali wszystko, nawet z Polski, ba w Bydgoszczy zabrali cala piekarnie, ruszczy krali do 1989r wszedzie, i ruscy nakldali byt innym, jak by nie bylo wojny, rozbiorow, lub tez nie bylo wielkiego brata Polska by byla innym krajem , wystarczy ze meidzy 1910 a 1920r, bardzo duzo ludzi z Polski wyemigrowalo w swiat, i zalozyli firmy jak: WARNER BROS, itp. a ruscy beda w tyle zawsze, bo to tepy narod
Kiks Wtorek, 23 Lutego 2016, 12:32
Z uzbrojeniem tak. Ale to, że Polska jest zacofana na tym polu, podziękuj już ruskim. Postarali się, żebyśmy sami nie mieli własnej.
tak tylko... Wtorek, 23 Lutego 2016, 10:30
Twoja Rosja to zgnilizna moralna i korupcja, przyjedź kiedyś do Polski, a potem wróć do Rosji i pooglądaj wasze wioski i miasteczka. Jesteście krajem III Świata. Cywilizacyjnie 100 lat za Europą.
chorąży Wtorek, 23 Lutego 2016, 9:27
szanowny "dwa"
Brawo za rozsądne słowa.
Nie umiemy dyskutować, nie umiemy tolerować innego niż nasze zdania.
ps. Myśmy też podsłuchiwali "Ruskich"
vtvi Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 17:22
Ech nic nowego kiedyś wielki brat ze wscodu podsłuchiwał nas z wewnątrz,a teraz z zewnątrz to robi. Wielki brat z za oceanu kiedyś podsłuchiwał nas z zewątrz, a teraz z wewnątrz. I taki los nas Polaków z każdej strony w ...........nas robią.
zLoad Wtorek, 23 Lutego 2016, 8:35
Teraz jestesmy w sojuszu z krajem ktory nie probuje nas zniszczyc, jeszcze sie odbudowujemy po poprzednim
AS Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 15:23
Myślę że zarówno w 1993 jak i teraz czy w Warszawie, czy pod strategicznymi jednostkami oni słyszą nas lepiej niż my siebie
chorąży Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:03
Szanowny Autorze/Ekspercie
Skąd pewność, ze to przechwytywali Rosjanie, a nie np: Ukraińcy ? W skład ZSRR wchodziła też Ukraińska SSR, Litewska SSR czy inne.
Czy aby Leonid Breżniew a wcześniej Nikita Chruszczow nie byli Ukraińcami ???, więc za czasów ich rządów winno mówić się, że .......... a w zasadzie jak winno się mówić, jeżeli Breżniew był Ukraińcem ???
Czy nie można pisać : służby ZSRR czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Nie było w Historii państwa o nazwie : Związek Sowiecki. To jest rusycyzm, to nie jest semantyka.
Raz napisane jest "jednostki sowieckie" a drugi raz " Dowództwem Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech" . Co stoi na przeszkodzie, aby ujednolicić nazewnictwo?

Ujednolićmy, aby młodzież wiedziała i nie mnożyła bytów.
ps. wiem, wiem, jestem "ruski troll"
Robert Wtorek, 23 Lutego 2016, 18:03
Widać, że Schetyna włączył się do dyskusji - vide wyzwolenie Oświęcimia przez Ukraińców
chorąży Środa, 24 Lutego 2016, 8:58
Szanowny 'Robercie"
Dlatego kwestionuję. Min. Schetyna twierdził, że Auschwitz wyzwolili Ukraińcy. Cóż, w Armii Czerwonej też byli Ukraińcy. Zasugerowałem autorowi artykułu, aby pisał iż "służby ZSRR" a nie tak jak napisał czyli Rosjanie podsłuchiwali.
Inaczej I Rosjanie i Ukraińcy i Czukcze podsłuchiwali, bo wchodzili w skład ZSRR.

pozdrawiam
ltp Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 20:58
Panie proporszczyk nazwa Związek Sowiecki jest w pełni poprawna i może być używana zamiennie z nazwą Związek Radziecki, lub Związek Rad. Takie formy były stosowane zamiennie w języku polskim przed IIWS.. W okresie pojałtańskim przyjęto w rządzonej przez tzw komunistów, że nazwa Związek Sowiecki ma wydźwięk pejoratywny i używanie tej nazwy zakazano. Tak samo niewskazane było używanie nazwy Rosja. Niektórzy tak to sobie wzięli do serca , że pod Racławicami ( wg nich) Kościuszko starł się z wojskami radzieckimi.
Tak więc obrońcy nazwy " radziecki" wyglądają na dobrych uczniów PRL-owskiej propagandy
Geoffrey Czwartek, 25 Lutego 2016, 10:13
Itp, był jeszcze jeden powód, dla którego w Polsce forsowano nazwę "radziecki" : brzmiała ona bardzie "swojsko" niż obce słowo "sowiecki" Był to element propagandy, który próbował przedstawiać "towarzyszy radzieckich" jako "swoich", kojarzących się z "wujkiem dobra rada", albo z rodzimymi "Radami Narodowymi" w administracji PRL. Słowo "sowiecki" nie miało pozytywnych skojarzeń, szczególnie po okresie międzywojennym.
Rota_Czumata Piątek, 26 Lutego 2016, 13:46
brednie, to było od "rad robotniczych", jak coś krytykujesz to najpierw poznaj to cos bo możesz się ośmieszyć
trycykl Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 15:00
Gdybyś nie wiedział, że jesteś ruski troll, byłbyś użytecznym idiotą albo - jak takich nazywają w GRU - gawnojedem :)
Michanp Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 18:41
Tryckl racja. Niech sobie trolują w Polsce i tak i trolowanie nie przejdzie no może po za paroma wyjątkami.
Andrzej Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 16:30
@trycykl .Nie zaśmiecaj swoimi inwektywami tego portalu.Idź stąd trollu..
jurij Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 15:15
a co ciebie tam szkolili, ze znasz żargon?
Kiks Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:57
A może to byli Buriaci? Polecam wizytę u psychologa.
rurek Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 16:39
Czukcze mieli też rozbudowane struktury w ramach ACz. O jakutach nawet nie wspomnę bo aż strach.
Mateo Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:43
Słuszne uwagi.
Sowieci Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:41
"Związek Sowiecki", to takie samo określenie jak "Nazistowskie Niemcy", "Faszystowskie Włochy" - takie państwa nie istniały, ale wyrażenie jest pomocne i już funkcjonuje trwale w języku polskim. Jest także poprawne gramatycznie - zwróć uwagę, że polskie słowo "radziecki" ma zupełnie inne znaczenie, które to wywodzi się z XV w. i było związane z radami miast, dlatego wprowadzenie nowego słowa do języka polskiego ma sens. Zabieg te n jest potrzebny po to, aby uniknąć sztucznego nadania temu samemu słowu (które już istniało 500 lat wcześniej) podwójnego znaczenia.

A tu jeszcze inaczej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowieci
brooms Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 15:54
Po rosyjski "sowiet" to jest "rada", więc po polsku Związek Radziecki. ZSRR = Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
chorąży Wtorek, 23 Lutego 2016, 10:24
Szanowny "brooms"
Czy Szanowny wiec, co oznacza Rosyjskie słowo "pacan " ?
Czy Szanowny obrazi się, gdy nazwę Szanownego z Rosyjska "pacan" ?
ps. To słowo w Rosyjskim nie ma obraźliwego znaczenia, a w Polskim ?! :).
Sputnik Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 17:55
Do: brooms

A co rosyjskie słowo "sputnik" oznacza?

Nie zawsze dosłowne tłumaczenie słowo w słowo ze słownikiem w ręku daje pożądane rezultaty. Jest w języku polskim słowo "sowiet" ze swym precyzyjnym oznaczeniem, więc warto go używać.
rob er cik Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 12:11
snowden obnazyl niezaleznosc miedzy innymi III rp wobec amerykanskiego "sojusznika". historia z tajnymi wiedzieniami tez jest "ciekawa". tak wiec z wasala rosji stalismy sie chlopcem na posylki dla usa. czy na tym wyszlismy dobrze? swiadczyc o tym moze chocby skala emigracji zarobkowej czy zapasc demograficzna ktora jest odzwierciedleniem braku jakiej kolwiek stabilizacji matereialnej czy socjalnej (nasi "nieudacznikow" na emigracji znajduja prace, zakladaja rodziny i rodza im sie dzieci, czyli chca, wystarczy dac im szanse...)
Zenio Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:39
Akurat zapaść demograficzna jest typowa dla krajow bogatych i rozwinietych.
Kiks Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:37
Emigracja narosła, bo powstały nowe możilwości. Wcześniej też ludzie próbowali, ale było trudniej. Kiedy otworzyły się drzwi było oczywiste, że wielu skorzysta z okazji. Jedni wyjechali, bo nie podoba im się to co dzieje się w Polsce i wolą zachodnie absurdy niż polskie, inni, bo mieli tu dobrze, a chcieli mieć lepiej, jeszcze inni, bo mieli niesamowite oczekiwania i wymagania, a nic do zaoferowania, ale byli też tacy bez przyszłości, którzy odnaleźli tam swój cel. Powody zawsze jakieś są.
Zapaść demograficzna głównie wynika z powodów finansowych i mieszkaniowych. Ale to, że Polska musi nadganiać podziękujcie głównie ruskim. To oni doili nasz kraj przez kilkadziesiąt lat, pozwalali na taki rozwój, który był zgodny z ich linią, wyniszczyli ten kraj mentalnie wprowadzając swoje przywary i zachowania. Oczywiście za pomocą dobrze usadowionych tutaj swoich kacyków. Inna historia, że pozwlili na to nasi "sojusznicy".
Adamo Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:06
Coś ci się kolego fora pomyliły. To nie jest Sputnik aka Głos Rosji. Więc marny twój wysiłek.
Józuś Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 13:18
Każdy normalny Polak sto razy wolałby być wasalem USA, niż waszym z waszym chorym postrzeganiem świata, więc daj już sobie spokój, kolego z tą czerwoną indoktrynacją, bo Twoją proweniencję czuć nawet przez łącza.
zLoad Wtorek, 23 Lutego 2016, 8:38
Dla ameryki jestesmy partnerem. To ze amerykanscy wojskowi, starali sie wstawiac za naszymi zolnierzami ktorym zdarzyl sie wypadek w Nangar Khel (czy jak sie to pisze) swiadczy ze szanuja nasze prawo i wogole nas jako sojusznika.
Dumny Polak Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:20
"Każdy normalny Polak sto razy wolałby być wasalem USA" - to twoja teza, nie uogólniaj na wszystkich Polaków. Przeciw tobie przemawia porównanie stopy życia na Kubie i na Haiti (17 razy "wyzwalanej" przez USA), czy na prozachodniej Ukrainie lub Gruzji vs. prorosyjska Białoruś, gdzie po upadku sowietów najwyższe PKB/osobę było w Gruzji, a na drugim miejscu na Ukrainie (wyższe niż w Rosji). "Miłość" Latynosów do USA o czymś świadczy - może tak pomyślisz skąd się bierze, bo na pewno nie bezpodstawnie. A tak ogólnie to ja nie chcę być niczyim wasalem. Ci co chcą być wasalami mają jakąś genetyczną do tego skłonność - za Stalina ich rodzice najgłośniej chcieli być wasalami Sowietów a teraz ich dzieci najgłośniej chcą być wasalami USA i w czołobitności przed USA dorównują czołobitności przed Sowietami swoich rodziców - taka skłonność widać nie jest przypadkowa, tylko chyba genetyczna. Kwaśniewski (wzorcowy wasal) równie gorliwie wychwalał inwazję na Afganistan Sowietów jak inwazję na ten kraj Amerykanów. A jak już się jakiemuś mocarstwu sprzedawać to za wysoką cenę, jak kurtyzana, a nie dawać dupy za ćwierćdarmo jak TIRówka. Niestety nasi wasale USA dają dupy nawet nie za ćwierć darmo, tylko za dopłatą. Kurtyzany przyjmowano nawet w towarzystwie, a TIRówkami się gardzi. USA nami gardzi. Nie dziwię się temu, bo by nas szanowano trzeba samemu się szanować. Osoby z mentalnością wasala nawet nie wiedzą o co chodzi i co to jest szanowanie się.
rurek Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 16:49
Dumny -Nie krępuj się i porównuj dalej , proponuję z historii porównanie ruskiego NRD z amerykańskim NRF albo bardziej współcześnie Korei Północnej i Południowej. Wystarczy? Żal mi cię, masz nieźle porąbany ogląd świata.
tak tylko... Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 16:30
Nawet, gdybyś przyjął nick "Matka Boska Częstochowska" smród ruskiego trolla czuć na odległość...
bender Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 15:50
Alez Kolego, bez jaj. Bialorus istnieje tylko dlatego, ze ja zewnetrznie finansuja (raz Rosjanie, potem Europejczycy, potem znow Rosjanie, itd). System kolchozu batki nie jest efektywnym systemem ekonomicznym, o czym sami zreszta mielismy sie okazje bolesnie przekonac w dekadzie lat 80. A ostatnio wprowadzone ograniczenia w indywidualnym imporcie ani nie sa wskaznikiem dobrej sytuacji, ani rozwiazaniem, po ktorym sytuacja im sie poprawi.
Na Kubie zreszta tez nie jest rozowo, choc oczywiscie lepiej niz na Haiti. Kwestia wielu czynnikow, nie tylko kierunku skad dostaje sie wparcie. Wezmy takie potegi ekonomiczne jak Tadzykistan czy Kirgistan, dajmy sobie z 10 lat (zakladajac, ze panstwa te pozostana w rosyjskiej strefie wplywow) i porownajmy z Haiti po 10 latach pomocy dostarczania zachodniej pomocy (znow zakladajac, ze zadna katastrofa sie nie wydarzy). Efekt takie eksperymentu powinien doprowadzic nas do konkluzji, ze nieprzejrzyste sowieckie rzady daja kaske nielicznej grupie uprzywilejowanych i rujnuja cala reszte, podczas gdy zapewnienie demokracji i jakichkolwiek standardow moze i nie eliminuje korupcji i kumoterstwa, ale choc daje szanse tym, co kolegami krolika nie sa.
Józuś Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:42
Zawsze podziwiam cudaków, którzy próbują za wszelką cenę odwrócić kota ogonem. Nie wdając się w tę głupią dyskusję z powoływaniem się na Latynosów, a za chwilę zapewne na wymordowanych Indian, wystarczyłoby po prostu zapytać się o doświadczenia zachodnich Niemców z Amerykanami i wschodnich Niemców z Rosjanami. Kiedyś był u nas dowcip o biednym, wyzyskiwanym robotniku na Zachodzie, który codziennie wsiadał w swojego forda Capri i jechał do pracy, w której był wyzyskiwany. Kiedyś też była u nas taka zabawa w odwracanie słów w parach, stój Halina, [...] Stalina, itd. Twój nick od razu nasunął mi taką sugestię, Dumny Polaku. Dumny to był mój dziadek, który za udział w wojnie z czerwoną zarazą, którą przypłacił utratą nogi, dostał VM, dzięki czemu przez wiele lat mógł godnie żyć do czasu, gdy Twoi krajanie wzgl. ulubieńcy odebrali mu wszelkie nabyte męstwem przywileje. Ty zaś koło dumy nawet nie stałeś.
rebeliant80 Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:00
Rozumiem, że chcesz być niewolnikiem, ale USA, a nie Rosji, a ja się pytam co to za różnica?
defcon1 Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 15:42
To bardzo duża różnica. Rosja nie ma nic wartego uwagi, Ale kaczysta tego nie zrozumie, jak się było reżimowym dzieckiem za czasów komuny i korzystało się z przywilejów niedostępnych zwykłym Polakom.
Varan Wtorek, 23 Lutego 2016, 4:25
Co ma wspólnego Kaczyński z tymi rozważaniami? To jakaś sekta, czy może już wpływ choroby zwanej lemingozą? Pora wyrosnąć z krótkich spodenek wieku dziecięcego i zacząć patrzeć na świat własnymi oczami. Ale zapewne potrzebna będzie edukacja, bo osiem lat trwania w świecie złudzęń i braku lekcji historii, daje słabe podstawy do zrozumienia świata w sposób właściwy dla ludzi myślących samodzielnie.
bender Wtorek, 23 Lutego 2016, 12:07
Moim zdaniem za duzo nacisku na polityke historyczna daje jeszcze gorsze wyniki. Zapalency historyczni nie rozumieja, ze sa jedynymi osobami we wrzechswiece, ktore przy rozwiazywaniu problemow rzeczywistosci kieruja sie przeszloscia. To kompletne szalenstwo. Przygotowywanie nas na scenariusze z 1939 w XXI wieku jest bez sensu, tak samo jak wypinanie sie na sojusznikow, za to ze w poprzedniej wojnie byli wrogami. A do tego ta kompletna ignorancja we wszystkim, co historia nie jest...
Tak bylo i w 2006 i tak niestety jest tez teraz.
tak tylko... Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 13:50
Widzę, że nareszcie dajemy odpór ruskim trollom. Pozdrawiam.
chorąży Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 13:48
Każdy Polak 100 razy wolałby nie być niczyim wasalem!
Po pierwsze; Polacy genetycznie brzydzą się zwasalizowaniem, dlatego powstania czy inne zrywy narodowościowe.
Po drugie: kto dał Ci prawo wypowiadać się w imieniu Polaków ?
A w zasadzie to jest retoryczne pytanie, bo nikt.
Józuś Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:07
Po pierwsze, przeczytaj sobie, panie "chorąży", co napisałeś i odpowiedz sobie sam na swoje retoryczne pytanie, bo ono tak samo dotyczyłoby teoretycznie Ciebie. Tryb przypuszczający zamierzony. Po drugie: z naszego punktu widzenia wasz cudowny świat jest wszystkim dobrze znany, poza was samymi. Ostatnio nawet Ukraińcy wam z lekka uciekli. I nie mogło stać się lepiej. Rosja zrobiła sobie z Ukraińców śmiertelnych wrogów, a oni potrafią być pamiętliwi i będą tę nienawiść pielęgnować. Jako że przy okazji wujek dobra rada Łukaszenka też się nieźle wystraszył, to kordon sanitarny Marszałka staje się powoli faktem. Tak trzymać. A wasi "separatyści" z Donbasu za 25 lat będą przyjeżdżać na Ukrainę w roli pastuchów, żeby dorobić do radzieckiej emerytury. I ostatnia prośba: Rosjanie, zrozumcie, że Polak i Rosjanin to nie bratnie dusze. Swój internacjonalizm zarezerwujcie dla wzajemnej miłości z Kałmukami, itp odpowiadającymi wam kulturowo ludami... Rosjanin to 100 % niewolnik, bardzo podatny na prymitywną propagandę (np. 95% bezwzględnego poparcia dla krwawego karła z Kremla), nacechowany wielkoruskim szowinizmem... Stąd pewnie myślicie, że i my też może się damy nabrać na wasze "chorążostwo" Nie, kolego, Polacy są waszym przeciwieństwem - my nie nadajemy się na niewolników: to w końcu Polacy rozsadzili wasz sowiecki chlew, trudno wyobrazić sobie też aby w Polsce jakiś polityk miał 95% poparcie. My po prostu nie potrzebujemy żadnego ojca narodu, tak jak wy.... Polak i Rosjanin to DWA RÓŻNE ŚWIATY. Przenieście się na onet, bo tu macie słabą siłę przebicia.
Szwed Wtorek, 23 Lutego 2016, 17:54
Ale z ciebie prawdziwy Jozek. To raczej Polacy sa niewolnikami niz Rosjanie ktorych majatek narodowy znajduje sie w ich rekach natomiast Polska nie ma nic wlasnego a Panstwo polskie istnieje tylko z nazwy i podlega strukturom obcych panstw europejskich bo Polska to takie panstwo ktore zawsze kochalo Europe Zachodnia i bylo gotowe oddac jej swoja dusze. Polacy to rzeczywiscie przeciwienstwo Rosjan. Dzieki temu zjawisku spolecznemu ze Rosjanie w 90% popieraja swoja wladze sa przez to silnym i skonsolidowanym narodem ktory jest bardzo ciezko zlamac. Natomiast Polacy to najbardziej sklucony i rozbity narod w Europie ktorym bardzo latwo manipulowac nie mowiac juz o manipulacji czarnej mafii koscielnej i oglupialego malomiasteczkowego krajobrazu polskiego. Takie jaja jak sie dzieja w Polsce - klutnie o krzyz nawet w parlamencie polskim czy jakies tam inne bzdury - ostatnio na fali polskiej klutni narodowej wybil sie ponownie zdrajca BOLEK. Rozbior Polski dokonal sie wlasnie przez to ze Polska miala bardzo slaba wladze krolewska zalezna wylocznie od polskiej skorumpowanej szlachty przekupywanej przez obce wywiady. To juz taka polska tradycja.
chorąży Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:47
Szanowny "józuś"
:) Tradycyjnie bredzisz. Zresztą nie chciało mi się do końca czytać ...
starszy i mądrzejszy od Józusia Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:44
"Ostatnio nawet Ukraińcy wam z lekka uciekli" - i tu ujawniają się twoje majaczenia. Znienawidzony przez Ukraińców rząd w Kijowie (0.5% poparcia społecznego) tylko dlatego przeżył wotum zaufania z zeszłego tygodnia, bo sondaże wskazują, że nowe wybory wygrałaby partia prorosyjska z neobanderowcami na drugim miejscu i posłowie z obecnego parlamentu w większości trafiliby za kraty. Wracaj do gimnazjum Józuś i nie zajmuj się polityką, bo cię ona przerasta. Zapewniam, że po tym, co już widać, nieudanym zamachu stanu na Ukrainie, zorganizowanym przez USA (CIA-Victoria Nulland), wszystkie przylegające do Rosji narody 100x się zastanowią i już nie nabiorą na kolejną "kolorową rewolucję" organizowaną przez USA. Wśród Arabów USA też po Libii, Iraku, Syrii, Egipcie, może zapomnieć o "kolorowych rewolucjach" stąd 70% poparcie dla Asada wśród Syryjczyków (wg Zbiga Brzezińskiego). Myślę, że Kubańczycy też nie są durni i pójdą chińskim przykładem a nie gruzińską czy ukraińską drogą "reform" i żadnych "Fundacji Batorego" i "National Endowment for Democracy" do siebie nie wpuszczą. I jak będą mądrzy to z miejsca powinni za zdradę stanu zamykać każdego stypendystę Fundacja Fulbrighta, który z USA wróci na Kubę! ;-)
Szyk Cech Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 13:36
Nadinterpretacja wypowiedzi! Nigdzie tamten Pan nie pisze, że lepiej być na usługach wschodniego brata. Moim zdaniem krytykuje zarówno wasalstwo dawnego typu i nowego. Wskazuje nawet, że nowy wasalizm jest nawet gorszy od poprzedniego, bo nie daje stabilizacji materialnej i co za tym idzie ogranicza reprodukcję.
wstyd trolu Poniedziałek, 22 Lutego 2016, 14:30
rosyjscy trole.... ech za kase napiszą WSZYSTKO.... wstyd wstyd!!!

Archiwum Mitrochina(1100 stron) pokazuje jakim kraje była i jest ZSRR(treaz Rosja) i dobrze wiemy że USA w porównaniu z tym "krajem" to raj na Ziemi!