Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego
Defence24.pl

Korzystanie ze stron i oprogramowania Serwisu Internetowego Defence24.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 1 – Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – Regulamin Serwisu;

2. Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.defence24.pl;

3. Newsletter – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) przesyłana przez Serwis na zasadach opisanych w Regulaminie;

4. Użytkownik – każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i funkcjonalności przez niego oferowanych na zasadach określonych w Regulaminie;

5. Komentarze – wypowiedzi, przemyślenia, opinie publikowane przez Użytkowników w
Serwisie na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników na zasadach określonych w
Regulaminie;

6. Właściciel Serwisu – Defence24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Chłodnej 64/18, 00-872 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000427851.

7. Partner – podmiot współpracujący z Serwisem na podstawie zawartej umowy.


§ 2 – Warunki korzystania z Serwisu

1. W celu skorzystania z Serwisu należy za pomocą urządzeń elektronicznych (komputer,
iPad ect.) i przeglądarki internetowej wejść na stronę internetową www.defence24.pl
2. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzeń elektronicznych (komputer, iPad ect.)
o zaprezentowanych poniżej wymaganiach technicznych:
❖ Chrome w wersji 11 lub wyższej;
❖ Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej;
❖ Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub wyższej;
❖ Safari w wersji 5 lub wyższej.

3. W celu otrzymywania Newslettera niezbędne jest podanie adresu do korespondencji
mailowej oraz imienia i nazwiska Użytkownika. Podjęcie tej czynności jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

4. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Newslettera może zostać odwołana w każdym czasie.

5. Newsletter wysyłany jest codziennie.

6. Z tytułu zamówienia Newslettera albo odwołania zgody na jego otrzymywanie Właściciel
Serwisu nie pobiera żadnych opłat.

7. Niedopuszczalne są czynności Użytkownika mogące w jakikolwiek sposób utrudniać
działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu, iż Użytkownik
podejmuje takie czynności, Właściciel Serwisu podejmie wszelkie działania prawne mające
na celu powstrzymanie Użytkownika od takich czynności oraz naprawienie poniesionej przez
Właściciela Serwisu szkody z tego tytułu.


§ 3 – Zasady publikowania Komentarzy

1. Komentowanie teksów, publikacji, artykułów opublikowanych w ramach Serwisu jest
możliwe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych w szczególności takich jak Twitter,
Facebook.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy zamieszczanych przez
Użytkowników w Serwisie.

3. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych Komentarzy.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania wszelkich znanych informacji o
Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek
postępowanie mające związek z Komentarzami.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do: kontrolowania treści Komentarzy przed ich publikacją i
odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania Komentarzy
niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które uzna za bezprawne, w tym
treści, które w jakikolwiek mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie).

6. Serwis nie jest miejscem reklamującym inne serwisy/portale internetowe. Komentarze
zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach nie będą publikowane.


§ 4 - Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204. z późn. zm.).

2. Podanie danych osobowych, w postaci adresu mailowego oraz imienia i nazwiska
Użytkownika w celu zamówienia Newslettera jest dobrowolne, jednak odmowa ich
przekazania skutkuje brakiem możliwości otrzymywania Newslettera.

3. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu
będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych.

4. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przechowywane będą na serwerach
Sprint S.A., których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1024).

5. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania
uzupełnienia, uaktualnienia czy też sprostowania swoich danych poprzez kontakt z obsługą
Serwisu: [email protected]

7. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych, a także pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego
danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację.


§ 5 – Odpowiedzialność

1. Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny za działanie Serwisu na zasadach ogólnych.

2. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Newslettera.


§ 6 – Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują
Właścicielowi Serwisu albo Partnerom. Użytkownicy mają prawo, wyłącznie w ramach
dozwolonego użytku korzystać z publikacji, tekstów, artykułów i innych utworów
zamieszczonych w Serwisie. Wykorzystywanie publikacji, tekstów, artykułów i innych
utworów zamieszczonych w Serwisie w inny sposób niż wyżej wskazany stanowi naruszenie
praw autorskich Właściciela Serwisu albo Partnera oraz praw wynikających z rejestracji
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu.


§ 7 - Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia
nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą przez Właściciela Serwisu poprzez
zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu
lecz nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Właściciel
Serwisu nie jest obowiązany do indywidualnego informowania Użytkowników o zmianach
w Regulaminie.

Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania Serwisu proszę kierować pod adres:
[email protected]