Minister Sprawiedliwości powołał Zespół do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych

12 lutego 2020, 10:24
justice_statue_lady_justice_greek_mythology_roman_goddess_god's_law_goddess_of_the_law_oh_titi_youth-1186582
fot. pxhere / Creative Commons CC0

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał Zespół do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych. W zarządzeniu sprecyzowane zostały zadania, skład oraz zadania nałożone na przewodniczącego Zespołu.

Zarządzeniem z dnia 20 listopada minister powołał do życia Zespół do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych. Zgodnie z dokumentem, zostało sprecyzowane 8 zadań zadań zespołu:

  • wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez sądy apelacyjne oraz jednostki im podległe na obszarze apelacji;
  • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru, wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni sądów apelacyjnych oraz jednostek im podległych;
  • monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni poprzez dokonywanie weryfikacji zagrożeń występujących w obszarze bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni sądów apelacyjnych oraz jednostek im podległych za pomocą dostępnych urządzeń i systemów bezpieczeństwa;
  • opracowywanie i przekazywanie informacji w celu wdrożenia przez sądy apelacyjne oraz jednostki im podległe procedur dotyczących reagowania na incydenty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni sądów apelacyjnych oraz jednostek im podległych;
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa zgodnie z jednolitymi standardami i procedurami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości i przekazywanie informacji w tym zakresie do Biura Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości;
  • wydawanie zaleceń, rekomendacji, dyspozycji i standardów w zakresie wykrywania, analizowania, klasyfikowania zdarzeń w celu ograniczenia skutków incydentów bezpieczeństwa w sądach apelacyjnych oraz jednostkach im podległych;
  • współpraca z oddziałami informatycznymi jednostek podległych sądom apelacyjnym w zakresie weryfikacji przekazanych zaleceń, rekomendacji, dyspozycji oraz standardów;
  • współpraca z jednostkami podległymi sądom apelacyjnym w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa. 

Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, Sekretarz Zespołu, który jest powoływany i odwoływany jest przez Przewodniczącego oraz pozostali członkowie, którzy będą powoływani spośród pracowników sądów apelacyjnych. 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w Polsce jest obecnie 11 sądów apelacyjnych. Jednocześnie uzasadnienie do ustawy wskazuje, że podmiotami, na które oddziałuje projekt są sądy i trybunały – czyli jej przepisami będą objęte wszystkie sądy powszechne (rejonowe, okręgowe i apelacyjne), Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.